Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „Играй за 15 000 награди за общо над 200 000 лв. Изживей финала.”

(„ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоционалната кампания „ Играй за 15 000 награди за общо над 200 000 лв. Изживей финала. ”/Промоцията/ се организира и провежда от „Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление: 1151 София, с.Лозен, ул. “Лозен” № 6, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 831607255, тел: 070010777, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Pepsi, Mirinda, 7UP за България /Организатор/.

2. Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.pepsi.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.pepsi.bg.

II. Територия

4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Продължителност на промоцията

5. (Доп. в сила от 16.05.2019 г.) Промоцията започва в 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г. (Период на Промоцията). За избягване на всяко съмнение, независимо, че преди 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. или след 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г. Промоционални продукти могат да бъдат предлагани в търговските обекти, Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма да носи отговорност за непредоставяне на награди за кодове регистрирани преди началото или след края на Промоцията. Организаторът си запазва правото да удължи Периода на промоцията чрез промяна на настоящите Официални правила. В отклонение от горното Организаторът ще предоставя парични награди (съгласно условията на настоящите Официални правила), спечелени с Уникални кодове, регистрирани и след края на Периода на Промоцията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на (30) юни 2019 г.

6. В случай на опит за регистрация на Уникален код преди началото на Периода на Промоцията, изпратеният Уникален код не се регистрира, но Участникът запазва възможността си да регистрира този код през Периода на Промоцията.

IV. Участващи търговски марки и опаковки

7. Участващите продукти и опаковки са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 1.5L,Pepsi Cola 2 L, Pepsi Cola 2.25 L и Pepsi Cola 2.5L в промоционална опаковка (“Промоционални продукти”). Всички участващи Промоционални продукти ще бъдат идентифицирани с промоционални етикети, върху които ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „ Играй за 15 000 награди за общо над 200 000 лв. Изживей финала.“ и кратка версия на тези правила.

8. Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Light, Pepsi Globe, Mirinda and 7UP са запазени търговски марки на Pepsico. Inc.

V. Механизъм на промоцията:

9. За да участвате и да имате шанса да спечелите някоя от наградите, трябва да направите следното:

9.1 Открийте уникалния код отпечатан от или по възлагане на Организатора под капачката на който и да е от Промоционалните продукти ("Уникален код");

9.2. (Доп. в сила от 16.05.2019 г.) Регистрирайте кода на www.pepsi.bg („Сайта“) в Периода на промоцията (от 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. до 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г.), а за Уникални кодове с които е спечелена парична награда – не по-късно от 23:59:59 ч. на (30) юни 2019 г. Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер.

10. При успешна регистрация на Уникален код, Участникът получава web прозорец-известие при регистрация на код чрез web страницата с потвърждение за успешна регистрация.

11. (Изм. в сила от 16.05.2019 г.) В случай, че регистрираният Уникален код е печеливш (под капачката е посочена парична сума, която е спечелена), web страницата ще ви покани да предоставите вашите: пълни имена (лично, бащино и фамилно) и ЕГН, за да получите наградата в офис на EasyPay. Следва да получите сумата в офис на EasyPay не по-късно от 7 дни след като бъдете уведомени за извършването на превода.

12. Регистрирането на 70 (седемдесет) непечеливши Уникални кода в Периода на промоцията дава възможност за спечелването на една от двете големи награди – пътуване за UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид). Всяко следваща регистрация на 70 (седемдесет) непечеливши Уникални кода в Периода на промоцията води до ново участие в тегленето, съответно допълнителна възможност за спечелването на една от двете големи награди. Тегленето на двете големи награди ще се извърши на 16 май в присъствието на комисия. В тегленето ще бъдат изтегляни и по два резервни Участници, с цел заместване на печелившия Участник, ако той се откаже от наградата си или не я предяви в посочения по-долу срок. Уникалните кодове с които е спечелена едната награда или определен резервен печеливш, не участват в тегленето за другата награда и резервните печеливши за нея. Заместването от резервните печеливши става последователно в хронологичен ред, в случай че печелившият или съответно предходният резервен печеливш се откаже или не предяви в срок наградата си. Печелившите на големите награди ще бъдат известени чрез SMS и/или обаждане от страна на Организатора. В рамките на 24 часа от уведомлението, печелившият участник трябва да потвърди дали ще използва правото си върху наградата (да предяви наградата си). В случай, че печелившият се откаже ще бъде заменен с резервен участник, за който в сила е отново 24 часов срок за потвърждение, че ще ползва наградата (предявяване на наградата).

13. Всеки Уникален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторното или многократното регистриране на един и същ Уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

14. Регистрации на Уникални кодове се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:

14.1. Ако регистрацията съдържа повече от един Уникален код;

14.2. Ако регистрацията не съдържа Уникалния код;

14.3 Ако регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;

14.4. Ако регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява при Организатора);

14.5 (Доп. в сила от 16.05.2019 г.) Ако регистрацията е получена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 ч. на (01) април 2019 г. или след 23:59:59 ч. на (15) май 2019 г., а за Уникални кодове с които е спечелена парична награда – след 23:59:59 ч. на (30) юни 2019 г.

14.6 Ако предоставените от Участника данни при или след регистрацията са неверни. При допусната грешка в данните, предоставени от Участника, той може да извърши корекция чрез изпращане на вярната информация на адрес pepsi@pepsiint.bg в Периода на Промоцията, в който случай регистрацията се счита за валидна. След извършване на корекцията Участникът ще получи отговор и-мейл в първия работен ден след получаване на съобщението му с потвърждение за извършената корекция.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

15. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

  • общо 10 000 парични награди от 10 лв.;

  • общо 5000 парични награди от 20 лв.;

  • общо 500 парични награди от 50 лв.;

  • 2 бр. пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид), което включва пакет за един човек - самолетен билет икономична класа, ваучер за настаняване в хотел (3* или 4*, в двойна стая заедно с другия печеливш) за две нощувки (на дати определени от Организатора) и пропуск за самия финал и за участие в коктейл.

16. Спечелилите награда се определят както следва:

16.1. Паричните награди са посочени под капачката на печелившия Промоционален продукт. Спечелилият наградата участник трябва да извърши регистрацията и да предостави данните съгласно чл. 11 по-горе, за да получи наградата;

16.2. Наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) се разпределят чрез теглене на случаен принцип измежду участниците, регистрирали поне 70 непечеливши Уникални кода в Периода на Промоцията по начина описан в чл. 12 по-горе.

17. Резултатите от тегленето на наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) се публикуват на сайта www.pepsi.bg в деня на тегленето.

18. Участниците, спечелили една от наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Мадрид) от Промоцията, могат да получат наградата си срещу показване на лична карта и печелившите капачки (Уникалните кодове от които са послужили за регистрация на участие, довело до спечелване на наградата). Ако Участникът не предостави капачките с Уникални кодове, с които е спечелил награда, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

19. За избягване на всяко съмнение, с цел осигуряване равнопоставеност и справедливост при разпределение на наградите, Участниците трябва да пазят всички промоционални капачки с кодове от които участват в Промоцията и да предадат капачките с печеливш уникален код на съответния представител

20. Всички платежни такси по преводите на паричните награди са за сметка на Организатора, освен ако законът, общите условия на платежната институция на получателя или договорът му с нея не допускат това. При превод по предоставени сметки в чуждестранна валута или в чуждестранна платежна институция, платежните такси на платежната институция на Организатора са за негова сметка, а на тази на получателя - са за сметка на получателя.

21. Паричните награди се предоставят в срок до 20 (двадесет) работни дни от успешна регистрация на печелившия Уникален код И предоставяне на коректни данни за превода съгласно изискваното в чл. 11. При многократно (повече от два пъти) предоставяне на неверни данни, осуетило предоставяне на наградата, Организаторът си запазва правото да изключи Участника от участие в Промоцията и да инвалидира печелившото участие – в този случай Участникът губи правото си да получи наградата.

22. Наградите пътуване за UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на „Шампионска лига на UEFA“) се предоставят за период от два дни, определени от Организатора, включващи деня на UEFA Champions League final 2019 Madrid (финала на Шампионска лига на UEFA) през 2019 г., който се определя от UEFA (към настоящия момент датата за провеждането му е определена за 01 юни 2019 г.). Не се допуска ползването на наградата в различни дни, на различно място или по какъвто и да било различен начин от този определен от Организатора, независимо от причините за това. Печелившите Участници трябва да предоставят, при поискване, необходимите документи, данни и съдействие за осъществяване на пътуването. За избягване на всякакво съмнение Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи, свързани с пътуването, в т.ч. дневни пари, глоби и други санкции във връзка с извършени от печелившите Участници нарушения, разходи за хранене, развлечения, телефонни разговори, мини бар и др. под., извън посочените изрично в настоящите Официални правила.

VI. Право на участие

23. Промоцията е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Куадрант Бевъриджис” АД, рекламна агенция Тера Комюникейшън АД, Графити ББДО АД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VII. Отсъствие на парични алтернативи

24. Не се допуска заменянето на спечелените непарични награди срещу стойността им в пари, замяна на спечелените парични награди в лева с награди в друга валута, както и други замени.

VIII. Печеливши претенции

25. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, на базата на валидни печеливши промоционални капачки, само ако използваните за регистрация на печелившото участие Уникални кодове са били напечатани от Организатора или по негово възлагане на оригинална капачка от Промоционален продукт. Кодове от капачки от Промоционални продукти, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.

XI. Прекратяване на промоцията

26. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти с Промоционални продукти и не дължи разпределение на награди.

X. Отговорност

27. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела за собственост на капачки от Промоционални продукти. Всички спорове, свързани с правото на собственост върху капачки от Промоционални продукти, не засягат принципа за определяне на печеливша претенция и предоставяне на награда от Организатора на лице, чиято претенция е представена пред Организатора, съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички регистрации на капачки от Промоционални продукти за награди подлежат на проверка от Организатора. Всички регистрации след определения срок се считат за невалидни.

28. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

29. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на www.pepsi.bg.

30. (Изм. в сила от 16.05.2019 г.) Организаторът не носи отговорност в случай на превод на парична награда на грешно лице, ако данните за това са посочени от Участника при регистрацията му. Неполучените в срок от 7 дни налични преводи чрез EasyPay се възстановяват на Организатора.

31. Организаторът на Промоцията и търговците на дребно, които продават Промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите или са отстранени от трети лица.

32. Организаторът не носи отговорност в случай, че промоционалните продукти бъдат на пазара преди официалния старт на промоцията или след края й.

XI. Съдебни спорове

33. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XII. Публичност

34. С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.

XIII. Лични данни

35. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. Предоставянето им е доброволно, но с регистрирането на участието си в Промоцията ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, в т.ч. като бъдат предоставени на доставчици на платежни услуги във връзка с предоставянето на паричните награди, както и на трети лица, предоставящи услуги или стоки във връзка с предоставяното като награда пътуване. Освен при използването им за целите на Промоцията, събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност във връзка с Промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН, телефон, e-mail, адрес, банкова сметка или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани за цели свързани с тази Промоция, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от „Куадрант Бевъриджис” АД

XIV. Официални правила

36. (Изм. в сила от 16.05.2019 г.) Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.pepsi.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация можете да получите на телефон 024191205, на цена според тарифния план на оператора в часовете от 09.00 – 20.00 ч. всеки работен ден от 01.04.2019 до 30.06.2019.

С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.